Nawigacja

Specjalne Strefy Ekonomiczne

Strefy będą aktywne do 2026 roku! Nadal istnieje szansa na skorzystanie z ulg podatkowych, które pozwolą na podwyższenie rentowności inwestycji.

Specjalne strefy ekonomiczne to wyodrębnione administracyjnie obszary kraju, gdzie inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Celem funkcjonowania SSE jest przyspieszenie rozwoju regionów poprzez m.in.: przyciąganie nowych inwestycji, rozwój eksportu i tworzenie nowych miejsc pracy.

Pierwotnie SSE zostały powołane na okres 20 lat od dnia ich ustanowienia. W 2008 okres obowiązywania wszystkich stref został przedłużony do 31 grudnia 2020. W drodze tej samej nowelizacji ustawy o SSE po raz kolejny podniesiono limit obszarowy wszystkich polskich stref (z 12 tys. do 20 tys. ha). Możliwe stało się również (po spełnieniu warunków określonych w art. 5 ustawy) ustanowienie specjalnej strefy ekonomicznej na gruntach prywatnych, co zwiększyło atrakcyjność inwestowania w SSE oraz przyspieszyło ich rozwój terytorialny.

W Polsce działa obecnie 14 specjalnych stref ekonomicznych. Najstarszą strefą jest utworzona w 1995 SSE EURO-PARK MIELEC, natomiast największymi jest Katowicka i Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Warunkiem skorzystania z pomocy publicznej w specjalnej strefie ekonomicznej jest uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE, udzielanego w imieniu Ministra Gospodarki przez spółkę zarządzającą strefą. W zezwoleniu określa się m.in.: przedmiot działalności, minimalny poziom zatrudnienia oraz minimalny poziom wydatków inwestycyjnych. Do 31 marca 2012 wydano 1 482 ważnych zezwoleń na działalność w SSE. W strefach na takich samych zasadach inwestują firmy polskie i zagraniczne.

Nie wszyscy przedsiębiorcy mogą otrzymać zezwolenie na działalność w specjalnej strefie ekonomicznej – nie może ono zostać wydane na prowadzenie działalności w zakresie m.in.: wytwarzania materiałów wybuchowych, wyrobów tytoniowych, przetwarzania paliw silnikowych, wyrobu, rozlewu i przetwarzania napojów alkoholowych oraz spirytusu przeznaczonego na cele inne niż produkcja biokomponentów, ośrodków gier hazardowych, a także usług związanych z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków.

Minimalna wartość inwestycji w SSE to 100 tys. euro, a udział środków własnych przedsiębiorcy musi stanowić co najmniej 25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji. Warunkiem skorzystania z pomocy publicznej jest: w przypadku firm korzystających ze zwolnienia z tytułu kosztów nowej inwestycji zrealizowanie zadeklarowanych w zezwoleniu nakładów inwestycyjnych i utrzymanie inwestycji w regionie przez pewien okres.

Przed akcesją Polski do Unii Europejskiej prawo dotyczące SSE zostało dostosowane do prawa unijnego. Pomoc publiczna udzielana w SSE podlega zasadom udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w UE.

Korzyści z działalności w SSE

 • zwolnienie z podatku dochodowego (CIT lub PIT, w zależności od formy prowadzenia działalności przez przedsiębiorcę) od dochodu z działalności prowadzonej na terenie SSE i określonej w zezwoleniu do wysokości od 30 do 50% (wskaźnik intensywności pomocy publicznej obowiązujący dla województwa, na terenie którego położona jest strefa; w przypadku średnich i małych przedsiębiorstw może być on podwyższony odpowiednio o 10 i 20 punktów procentowych) kwalifikowanych nakładów inwestycyjnych lub dwuletnich kosztów pracy nowo zatrudnionych pracowników; wielkość dopuszczalnej pomocy publicznej dla firm, których koszty kwalifikowane do objęcia pomocą publiczną przekraczają 50 mln euro, jest niższa (jest obliczana na podstawie specjalnego wzoru)
 • dostępność atrakcyjnych, uzbrojonych gruntów wraz z całą niezbędną infrastrukturą
 • możliwość zakupu lub wynajmu już istniejących w SSE nieruchomości (w tym także powierzchni biurowej np. na potrzeby centrów usług wspólnych, centrów badawczo-rozwojowych czy call centers); w niektórych strefach istnieje możliwość realizacji projektów w systemie BTS (built to suit) i ich późniejszego leasingu;
 • możliwość skorzystania również z innych zachęt inwestycyjnych oferowanych na terenie SSE, w tym zwłaszcza zwolnienia z podatku od nieruchomości (często oferowanego dla nowych inwestorów przez gminy), grantu inwestycyjnego od rządu, dotacji powiatowych urzędów pracy oraz wsparcia ze środków unijnych; należy pamiętać, że pomoc publiczna sumuje się tj. łączny poziom wsparcia dla firmy ze wszystkich źródeł nie może przekroczyć wspomnianych 30-70% nakładów inwestycyjnych
 • wsparcie administracyjne ze strony spółek zarządzających SSE w kwestiach prawnych i organizacyjnych związanych z realizacją inwestycji (dostawcy mediów, władze lokalne etc.) oraz tzw. opieka poinwestycyjna.

W ramach doradztwa oferujemy przedsiębiorcom chcącym poszerzyć działalność produkcyjną objętą rozporządzeniem:

 • wprowadzenie przedsiębiorstw do SSE w tym wykonanie procedury pozyskania zezwolenia oraz negocjacji jego treści
 • bieżące doradztwo podatkowe na rzecz przedsiębiorstw działających w SSE – w tym wykonanie audytów, prowadzenie bieżącej księgowości
 • opracowywanie wiążących interpretacji przepisów prawa dla przedsiębiorstw działających w SSE
 • doradztwo na rzecz inwestorów dotyczące warunków udzielania zwolnień z podatku od nieruchomości
 • weryfikowanie oraz przygotowywanie umów inwestycyjnych pomiędzy inwestorami a specjalnymi strefami ekonomicznymi (SSE)
 • reprezentowanie inwestorów w negocjacjach z SSE
 • przygotowywanie dokumentacji przetargowej dla celów przetargów oraz rokowań ogłaszanych przez SSE oraz reprezentowanie inwestorów w tych przetargach i rokowaniach
 • reprezentowanie inwestorów w postępowaniach przed Ministrem Gospodarki dotyczących zmian zezwoleń na prowadzenie działalności na terenie SSE

Warunkiem skorzystania z pomocy publicznej w specjalnej strefie ekonomicznej jest uzyskanie zezwolenia na działalność w SSE, udzielanego w imieniu Ministra Gospodarki przez spółkę zarządzającą strefą. W zezwoleniu określa się m.in.: przedmiot działalności, minimalny poziom zatrudnienia oraz minimalny poziom wydatków inwestycyjnych.

Odnośniki zewnętrzne

Aktualne akty prawne dotyczące SSE w Polsce (odnośnik do strony Ministerstwa Gospodarki)

Polityka prywatności

Strona korzysta z informacji przechowywanych w plikach cookies w celach funkcjonalnych oraz statystycznych.

Projekt i realizacja: agencja reklamy futuresystems.pl